کارشناسان گروه فیزیک

خانم رحیمی(کارشناسی) وخانم رجبی(تحصیلات تکمیلی)
تلفن:  9-38381601-081
تلفن داخلي:  303
آدرس:  آموزش دانشکده علوم
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
  تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند